Opis projektu

Projekt “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie województwa wielkopolskiego i posiadających wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne.  Poszukujemy także osób niepełnosprawnych i po 50 roku życia.

Teren projektu obejmuje następujące powiaty:

ostrzeszowski, krotoszyński, rawicki, gostyński, jarociński, średzki, słupecki, kolski, turecki, wrzesiński.

 

Szkolenie umożliwia nabycie kwalifikacji do jednego z następujących zawodów:

Webmaster

Traffic Manager

W ramach projektu oferujemy kompleksowe i  zindywidualizowane wsparcie dla wszystkich Uczestników Projektu w postaci:

 • Indywidualnych Planów Działania– 2 godziny/1 Uczestnik Projektu- 1 indywidualne spotkanie po 2 godziny- w ramach spotkań zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb Uczestników, planowanie rozwoju kariery zawodowej, diagnoza potrzeb szkoleniowych w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, określenie przyczyn pozostania bez pracy
 • Indywidualnego Poradnictwa zawodowego w formie porady indywidualnej- 4 godziny/ 1 Uczestnik Projektu- 2 indywidualne spotkania po 2 godziny – mające na celu analizę bieżącej sytuacji Uczestnika Projektu z uwzględnieniem jego zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Uczestnik Projektu otrzyma pomoc w zakresie rozwiązania problemu zawodowego. Podczas spotkania doradca określi czy istnieje potrzeba przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych. Każdy z Uczestników uzyska również zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
 • Indywidualnego Poradnictwa zawodowego w formie wsparcia psychologiczno-doradczego – 6 godzin/ 1 Uczestnik Projektu- 3 indywidualne spotkania po 2 godziny- podczas spotkań Uczestnik nauczy się technik przydatnych przy rozwiązywaniu problemów m.in. zawodowych, jak również technik radzenia sobie ze stresem i osiągania postawionych sobie celów. Podczas spotkań z psychologiem Uczestnicy będą pracować nad umiejętnościami społecznymi, skupiając się nie tylko na poprawie bieżących trudności, lecz również na wypracowaniu trwałej zmiany życia psychicznego m.in. w budowaniu pozytywnego myślenia. Efektem poradnictwa psychologicznego będzie również wzrost motywacji oraz poprawa samoceny Uczestników Projektu.

 

 • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją- 120 godzin/ grupa ( 5 grup, średnio po 12 osób)( 20 spotkań po 6 godzin, 4x w tygodniu) Uczestnik Projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania w celu zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Wybrane szkolenia ponadto wpisują się w deficytowe szkolenia na terenie województwa wielkopolskiego – jak wynika z badań przeprowadzonych przez „ Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy”, w ramach których nacisk kładzie się na branże IT, która kategoryzowana jest w ramach zawodów przyszłości, uzasadnione jest to zapotrzebowaniem na nowe typy usług, rodzące się raz z rozwojem technologii.

Do wyboru każdy z uczestników będzie miał jedno z w/w szkoleń z branży informatycznej.

Szkolenia zakończą się Egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowaniem kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

 • Staże zawodowe – dla 60 Uczestników Projektu (3 miesięczne). Uczestnicy będą mieli okazje w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Będzie to możliwość na zdobycie wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego. Podczas stażu Uczestnikom przysługuje comiesięczne stypendium stażowe.

 

 • Indywidualnego Pośrednictwa pracy– 5 godzin/ 1 Uczestnik Projektu- 2 spotkania po 2-3 godziny- na celu ma udzielenie wsparcia Uczestnikom Projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i kompetencjami. Pośrednik podczas spotkania z Uczestnikami przedstawi oferty pracy dopasowane do predyspozycji i kwalifikacji Uczestnika Projektu, a także pomoże w inicjowaniu i organizowaniu kontaktów oraz spotkań z pracodawcami.

 

Dodatkowo zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Stypendium szkoleniowe (8,53 PLN brutto za godzinę)
 • Stypendium stażowe (1 739,89 PLN brutto)
 • Zwrot kosztów dojazd za cześć indywidualnych spotkań i szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu podczas stażu
 • Materiały szkoleniowe

 

Rekrutacja do projektu została przedłużona

Aby wziąć udział rekrutacji należy przejść do zakładki dokumenty do pobrania, pobrać dokumenty, wypełnić, następnie wypełnione dokumenty osobiście lub drogą pocztową dostarczyć do biura projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 936 995, 25 PLN    

Wysokość wkładu EU: 890 145,48 PLN