Czas ruszyć z miejsca!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

Czas ruszyć z miejsca!”

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 65 osób (39 kobiet i 26 mężczyzn) bezrobotnych oraz biernych zawodowo które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego.

Grupę docelowa projektu stanowią:

 • Osoby w wieku 15 – 29lat
 • Osoby zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

 • Centrum Diagnozy –8 godzin/1 Uczestnika Projektu -2 spotkania po 4 godziny – w ramach spotkań zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, identyfikujący mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe oraz potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu.
 • Poradnictwo zawodowe- 6 godzin/1 Uczestnika Projektu – 2 spotkania po 3 godziny – mające na celu określenie trudności zawodowych osoby bezrobotnej, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy, oraz w planowanie rozwoju kariery zawodowej.
 • Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem wewnętrznym – 120 godzin – 15 spotkań po 8 godzin, średnio pięć razy w tygodniu-szkolenia w zakresach wpisujących się w zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy. Tematyka szkoleń uzależniona będzie od predyspozycji i preferencji Uczestników Projektu i dostosowana do ich możliwości. Przykładowa tematyka szkoleń to gospodarka zielona.Za szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe.
 • Płatne staże zawodowe- dla 58 osób- 3 lub 6 miesięczny staż, dzięki któremu Uczestnicy projektu nabędą doświadczenie, zwiększające ich szanse na rynku pracy.
 • Pośrednictwo pracy-dla 58 osób- 3 godziny/1 Uczestnika Projektu – 3 spotkania po 1 godzinie- mające na celu pomoc Uczestnikowi projektu w znalezieniu zatrudnienia, min. wybór zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, pomoc w sporządzenie dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, pozyskiwanie i udostępnianie oferty pracy dla uczestnika projektu, inicjowanie spotkań z lokalnymi pracodawcami.

Dodatkowo zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Dodatek relokacyjny – dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia min na ½ wymiaru czasu pracy zarobkowej przez okres 6 miesięcy, poza miejscem stałego zamieszkania z powodu braku możliwości podjęcia zatrudnienia w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Ponadto, aby osoba mogła uzyskać dodatek relokacyjny minimalna odległość od miejsca zamieszkania musi wynosić 50 km lub czas dojazdu i powrotu do miejsc stałego zamieszkania z pracy i do pracy przekracza 3 godzinny dziennie.
 • Catering podczas szkolenia
 • Materiały szkoleniowe

Planowanym efektem realizacji projektu jest: osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych 35 % dla osób o niskich kwalifikacjach 36%, zwiększenie doświadczenia zawodowego dla 82% uczestników oraz zwiększenie mobilność geograficznej 11% uczestników.

 

Całkowita wartość projektu: 974 902 zł

Wysokość wkładu UE w projekcie wynosi: 925 707 zł