DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 9 Działanie 09.01 Aktywna integracja Poddziałanie 09.01.02 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i motywacja do podjęcia zatrudnienia wśród 60 UP (min.36 kobiet) nabyta poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu w ramach projektu w okresie od 01.2017r.-11.2017r. Wsparcie skierowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym w szczególności: osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, z obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób, które zamieszkują powiaty (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwa małopolskiego: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski i Tarnów.