O projekcie

W ramach projektu oferujemy:

 • IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UP
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE
  spotkania z psychologiem mające na celu budowanie motywacji do zmiany swojej sytuacji, radzenie sobie ze stresem, przezwyciężanie problemów życiowych, stawianie sobie celów i określanie sposobów ich realizacji
 • PORADNICTWO ZAWODOWE
  spotkania z doradcą zawodowym mające na celu pomoc w opracowaniu planu rozwoju kariery zawodowej
 • SZKOLENIA ZAWODOWE
  W ramach projektu uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w jednym z wybranych na podstawie IPD szkoleń zakończonych egzaminem. Tematy szkoleń będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/czek.
 • STAŻ ZAWODOWY
  Udział w 3 miesięcznym stażu zapewni uczestnikowi/czce projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty
 • POŚREDNICTWO PRACY
  Uczestnicy zostaną objęci kompleksową opieką pośrednika pracy począwszy od przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pomocy w poruszaniu się na rynku pracy a kończąc na pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Ponadto zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyposażone sale dostosowane do niepełnosprawnych
 • Certyfikowane szkolenia
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering na szkolenia

REKRUTACJA NADAL TRWA!!!

Główne rezultaty, które dzięki realizacji proj. zostaną osiągnięte:

1.Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.:

 • które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.36
 • poszukujących pracy po opuszczeniu programu-min.18
 • pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-min.18

2.Odsetek os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które po zakończeniu udziału w proj.:

 • dokonały postępu w procesie aktywizacji społ.-zatrudn. i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia/podjęły dalszą aktywizację-56%
 • podjęły zatrudnienie-22%.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych na stronie
i przesłanie na podany adres mailowy dogonic.marzenia@puls-szkolenia.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 505 351 422.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 195 470,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 016 149,50 zł
www.mapadotacji.gov.pl