Opis projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

„Droga do kariery”

 

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia u 60 Uczestników Projektu (36 kobiet/24 mężczyzn) osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym min. 40% osób o niskich kwalifikacjach, dzięki kompleksowemu wsparciu szkoleniowo-doradczemu w okresie od 01.06.2016 r. do 31.03.2017 r.

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

 • Doradztwo zawodowe indywidualne połączone z przygotowaniem IPD – 4 godziny/1 Uczestnika Projektu – 2 spotkania po 2 godziny zegarowe – w ramach zadania zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, identyfikujący mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe oraz potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu. Ważnym elementem spotkań indywidualnych z doradca zawodowym jest to, że UP zapoznają się z opisem stanowisk pracy ze szkoleń zawodowych, dowiedzą się m.in. na czym polega dokładnie praca na danym stanowisku, jakie obowiązki wchodzą w jego zakres, czy dane stanowisko jest odpowiednie do predyspozycji danego UP, kwalifikacji i potrzeb; opis stanowisk pracy będzie zawierał wszechstronną charakterystykę pracy wykonywanej na danym stanowisku oraz zestaw wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko. UP stanie się świadomie odpowiedzialny za wybór szkolenia, sam zdecyduje o swoim losie, jego bierna postawa zostanie przełamana. Diagnoza zakończy się wyborem konkretnego szkolenia zawodowego. Na koniec na temat każdego UP powstanie raport-podsumowanie oraz uzasadnienie wyboru szkolenia zawodowego.
 • Poradnictwo psychologiczne indywidualne – 6 godzin/1 Uczestnika Projektu – 3 spotkania po 2 godziny zegarowe – Uczestnicy Projektu w celu pomocy w przystosowaniu się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy objęci zostaną indywidualnym poradnictwem psychologicznym. Poradnictwo pomaga w analizę kompetencji i uczy technik przydatnych przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów przez Uczestnika Projektu. Podczas spotkań z psychologiem UP będą pracować nad umiejętnościami przystosowawczymi, będzie skupione nie tylko na poprawie bieżących trudności, lecz również na wypracowaniu trwałej zmiany życia psychicznego. Efektem poradnictwa psychologicznego będzie wnikliwe poznanie, przeanalizowanie swoich uczuć, lęków, relacji i historii życia.
 • Szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją VCC – 120h/grupę (5 grup po 12 osób) (średnio 15 spotkać po średnio 8 godzin lekcyjnych) – UP weźmie udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania w celu zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Wybrane szkolenia ponadto wpisują się w deficytowe szkolenia na terenie woj. lub. – jak wynika z raportu „Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2015”. Projekt zakłada organizację form wsparcia prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych/doświadczenia zawodowego zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu działających w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarki odpadami (min. 1 gr szkoleniowa). Do wyboru będą szkolenia:
  1. Telefoniczny handlowiec – program będzie obejmował m.in.

  – profesjonalny wizerunek przez telefon,

  – techniki wzbudzania ciekawości przez telefon,

  – telefoniczne rozpoznawanie potrzeb klientów,

  – telefoniczne odpieranie obiekcji klientów,

  – prowadzenie trudnych rozmów telefonicznych,

  – techniki sprzedaży przez telefon,

  – finalizowanie rozmowy,

  – telefoniczne rozmowy przyśpieszające ściąganie należności.

  1. Analityk systemów komputerowych – program będzie obejmował m.in.

  – metody statystyczne analizy danych,

  – samodzielnie analizować duże ilości danych,

  – wizualizacja danych i tworzenie interaktywnych wizualizacji w Excelu,

  – najważniejsze narzędzia i techniki Excela związane z przetwarzaniem danych (w tym m.in. tabele przestawne).

  1. Instalator sieci światłowodowych – program będzie obejmował m.in.

  – posługiwanie się narzędziami do zdejmowania pokryć ochronnych i precyzyjnego cięcia światłowodów,

  – wykonywania złączy światłowodowych metodą klejenia,

  – wykonywania mechanicznych złączy światłowodowych,

  – instalowania i konfigurowania przełącznic oraz muf światłowodowych.

  Wszystkie szkolenia w ramach projektu kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. Dokumentem tym będzie certyfikat VCC – potwierdzający nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.

 • Staże – UP będą mieli okazje w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Będzie to okazja na zdobycie wymaganego przez pracodawców doświadczenia zawodowego
 • Pośrednictwo pracy – każdy UP bierze udział w szkoleniu z zakresu poruszania się po rynku pracy.  Program obejmować będzie: – przygotowanie dokumentów potrzebnych przy przyjęciu do pracy: życiorys zawodowy, list motywacyjny lub podanie, kwestionariusz osobowy, – wyszukiwanie źródeł ofert pracy i sporządzanie planu działania, – rozmowa telefoniczna i kwalifikacyjna, – jak radzić sobie ze stresem i przetrwać w nowej pracy.

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

Rezultat projektu:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 55% tj. 33 osoby

Wartość Projektu: 988 740,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 840 429,42 zł

 

Kontakt

tel. 502 279 036

email: drogadokariery@puls-szkolenia.p

adres biura projektu: ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Regulamin Projektu

Dokumenty dotyczące wypłaty stypendium:

Regulamin wypłaty stypendium

Oświadczenie do stypendium

Dokumenty dotyczące zwrotów kosztów dojazdu:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie osoby dowożącej

Oświadczenie osoby dowożonej

Oświadczenie przewoźnika

Umowa użyczenia samochodu

Wniosek komunikacja publiczna

Wniosek samochód prywatny