o Projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu, Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania wsparcia.

zał. 7 Regulamin przyznawania dotacji pdf

zał. 9 biznesplan pdf

zał. 10 Karta Oceny Biznesplanu

zał. 11 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

zał. 12 Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis DZIALAJ

zał. 13 Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis DZIALAJ

zał. 14 Oświadczenie o dokonaniu zakupów

zał. 15 Oświadczenie o statusie podatnika VAT Dzialaj

zał. 16 Szczegółowe zestawienie towarów i usług Dzialaj

zał 17 Umowa o udzieleniu wsparcia

Regulamin projektu pdf
Regulamin rekrutacji pdf
Załącznik nr 18 Standardy realizacji wsparcia 10.2

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.02 Programy typu outplacement.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2018 – 30.11.2019

Nr Projektu: RPLU.10.02.00-06-0016/17

Całkowita wartość Projektu: 2 651 316,17 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 2 253 618,74 zł

 • Cel główny Projektu to wyższa zdolność do zatrudnienia oraz atrakcyjność zawodowa 144 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu, z terenu województwa lubelskiego, skutkująca postępem w procesie poszukiwania zatrudnienia.
 • Projekt zakłada organizację form wsparcia prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej oraz doświadczenia zawodowego, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców w terenu województwa lubelskiego, działających w sektorze zielonej gospodarki (poza rolnictwem), tj. transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami.
 • Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, spełniających kryteria grupy docelowej, a w szczególności do:
  • 87 kobiet;
  • 7 osób z niepełnosprawnością;
  • 58 osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne);

Zadania przewidziane w ramach Projektu:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Szkolenie „Zostań przedsiębiorcą”
 5. Wsparcie doradcze indywidualne
 6. Przyznanie dotacji (dla 6 osób)
 7. Wsparcie pomostowe niefinansowe
 8. Wsparcie pomostowe finansowe
 9. Szkolenia zawodowe:
  1. Specjalista ds. sprzedaży
  2. Specjalista ds. finansowania rozwiązań ekologicznych
  3. Specjalista ds. marketingu kampanii ekologicznych
  4. Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze
 10. Staż zawodowy (6 m-cy)

Uczestnikom zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla 6 osób
 • Wsparcie pomostowe niefinansowe
 • Wsparcie pomostowe finansowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering podczas szkoleń

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu poprzez email: dzialaj@puls-szkolenia.pl

Biuro Projektu: 20-704 Lublin, ul. Skromna 5

Tel. 572 066 627