Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji

 Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

31.08.2017 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończyliśmy realizację projektu “Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji”. Serdecznie dziękujemy Uczestnikom za udział w projekcie.

Zespół Projektu
“Działalność gospodarcza-od dotacji do realizacji”

27.07.2017

Szanowni Państwo,

Z uwagi na pojawiające się pytania odnoszące się do zwrotu zabezpieczeń (weksli), poniżej zamieszczone zostają informacje na ten temat.

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie wsparcia finansowego §3 pkt. 3 Zwrot zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek uczestnika po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych oraz zaakceptowania rozliczenia projektu Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

29.06.2017 r.

Szanowni Państwo informujemy iż przeprowadzane są wizyty monitoringowe działalności utworzonych w ramach projektu “Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji”.

Zgodnie z podpisanymi umowami:

1.Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Tym samym beneficjent weryfikuje przede wszystkim:
•fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu;
•wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem.

W szczególności uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

08.05.2017 r.
Szanowni Państwo,

przypominamy iż zgodnie z par. 1 ust. 5 Umowy o przyznanie wsparcia finansowego zawartej z Uczestnikiem Projektu:

„Uczestnik projektu zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą (pozostawania w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym), na której rozwój otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu”.

05.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie z par. 1 ust. 33 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dostępnego w zakładce Dokumenty rekrutacyjne do pobrania):

„Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami umowy na otrzymanie wsparcia finansowego) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z powiatowego urzędu pracy), innego projektu z Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ).”

13.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy iż zgodnie z par. 1 ust. 5 Umowy o przyznanie wsparcia finansowego zawartej z Uczestnikiem Projektu:

„Uczestnik projektu zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą (pozostawania w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym), na której rozwój otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu”.

Zwrot złożonego zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek uczestnika po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych oraz zaakceptowania rozliczenia projektu Beneficjenta przez Instytucję pośredniczącą II stopnia.

23.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż ostatnie wsparcie pomostowe finansowe wypłacane jest w miesiącu lutym 2017 r. Wszelkie zakupy powinny być dokonywane w miesiącu lutym i dotyczyć okresu, na które zostało przyznane wsparcie pomostowe. Wsparcie finansowe za miesiąc luty 2017 można rozliczać do końca marca 2017 r.

09.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy iż wsparcie pomostowe finansowe będzie trwało do końca lutego 2017 r. natomiast wsparcie pomostowe doradcze do końca marca 2017 r.

20.12.2016 r.

Szanowni Państwo,
informujemy iż zgodnie z § 6 ust. 1. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Kontrola i monitoring udzielonego wsparcia finansowego

1.Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Tym samym beneficjent weryfikuje przede wszystkim:
•fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu;
•wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem.

W szczególności uczestnik powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.

14.11.2016 r.

Szanowni Państwo,
przypominamy iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości “Wydatki podlegające finansowaniu w ramach otrzymanego wsparcia powinny zostać poniesione w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego”.

Zgodnie z par. 5 pkt. 2 umowy o przyznanie wsparcia finansowego każdy Uczestnik w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków ma obowiązek przedstawić Beneficjentowi dokumenty potwierdzające ich poniesienie, takie jak:
•Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem, z zastrzeżeniem ust.3
•Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.

06.10.2016 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację wsparcia pomostowego doradczego dla Uczestników Projektu. Wsparcie pomostowe doradcze przyznawane jest przedsiębiorcom z uwagi na konieczność bieżących konsultacji w zakresie wykorzystania środków z dotacji czy samego funkcjonowania na rynku po uruchomieniu działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z par. 8 Umowy o przyznanie wsparcia finansowego: „Obowiązki informacyjne:
1.Uczestnik projektu powinien poinformować opinie publiczną, że jego firma powstała przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Beneficjent udostępnia uczestnikom Projektu obowiązujące logotypy do oznaczenia projektu.”

zamieszczamy poniżej naklejki i tabliczki informujące, że dany sprzęt został zakupiony ze środków unijnych oraz tabliczki informujące, że dana działalność powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Naklejki:
•do wydruku w kolorze na papierze samoprzylepnym: naklejki-wspolfinansowanie-efs

Tabliczka zakup współfinansowany:
•do wydruku w kolorze: tabliczki-zakup-wspolfinansowany-kolor
•do wydruku czarno-białego: tabliczka-zakup-wspolfinansowany-czarnobialy

Tabliczka – oznaczenie działalności:
•do wydruku w kolorze: tabliczka-dzialalnosc-gospodarcza-kolor
•do wydruku czarno-białego: tabliczka-dzialalnosc-gospodarcza-czarnobialy

Tabliczka zakup współfinansowany – w wersji edytowalnej:
•do wydruku w kolorze:tabliczki-zakup-wspolfinansowany-kolor
•do wydruku czarno-białego: tabliczka-zakup-wspolfinansowany-czarnobialy

Aktualności 14.09.2016

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy przykład wypełniania zestawienia poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego.

Do pobrania: zestawienie-poniesionychwydatkow-wsparcie-pomostowe-przyklad-2

Aktualności 12.09.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. na terenie województwa świętokrzyskiego realizuje projekt „Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji” nr RPSW.10-04.01-26-0006/15, w ramach którego planujemy zrealizowanie usługi doradczej w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarcza (maksymalnie dla 44 Uczestników Projektu). W związku z tym poszukujemy potencjalnych kandydatów na podwykonawców do zrealizowania w/w usługi. Szczegóły zawarte są w załączniku.

1-zapytanie-ofertowe-puls – w wersji pdf
1-zapytanie-ofertowe-puls – w wersji word

Aktualności 02.09.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. na terenie województwa świętokrzyskiego realizuje projekt „Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji” nr RPSW.10-04.01-26-0006/15, w ramach którego planujemy zrealizowanie usługi doradczej w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarcza (maksymalnie dla 44 Uczestników Projektu). W związku z tym poszukujemy potencjalnych kandydatów na podwykonawców do zrealizowania w/w usługi. Szczegóły zawarte są w załączniku.
1. ZAPYTANIE OFERTOWE PULS

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego:

Pytanie nr 1:
Witam,
mam pytanie dotyczące wskaźnika sytuacji finansowej Wykonawcy, dokładnie punkt F, podpunkt C – czy na wymagane 100 000 zł mogą składać się środki dostępne na rachunku (tj, kredyt obrotowy na rachunku + obecne saldo rachunku)?

Odpowiedź:
Wykonawca musi posiadać na rachunku firmowym środki w wysokości 100 000 zł.

Aktualności 31.08.2016 r.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wydatków w ramach wsparcia finansowego i pomostowego.
Deklaracja pochodzenia sprzętu
oswiadczenia zakupy dot. rodziny -Dotacja
Oświadczenie w związku z przyznaniem pomocy – Dotacja
Protokół-odebrania-sprzętu – Dotacja
Zestawienie poniesionych wydatków – Dotacja
Zestawienie poniesionych wydatków – Wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,

zamieszczamy wersję edytowalną wniosku o wsparcie finansowe, pomostowe oraz oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis:

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój

Załącznik nr 4 WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniunieotrzymaniu pomocy de minimis

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się wzory dokumentów dotyczące zabezpieczenia umowy o przyznanie wsparcia finansowego.

Deklaracja wekslowa (wzór)

Weksel in blanco (WZÓR)

Oświadczenie o braku zobowiązań (wzór)

Zgoda małżonka poręczyciela (wzór)

Zgoda małżonka wystawcy (wzór)

 

Aktualności 26.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

Do Biura projektu wypłynęły 4 odwołania, które zostały rozpatrzone na Komisji Oceny Wniosków w dniu 26.07.2016 r. w Biurze Projektu w Skarżysku Kamiennej. Do biura projektu wpłynęło również 5 rezygnacje z dalszego udziału w projekcie.

W związku z powyższym przedstawiamy ostateczną listę rankingową.

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE:

OSTATECZNA lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

W terminie 21 dni od otrzymania ostatecznej informacji o przyznaniu wsparcia finansowego tj. do 16 sierpnia 2016 r. są Państwo zobligowani do dostarczenia listownie na adres siedziby firmy Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. ul. Franklina Roosvelta 18,60-829 Poznań wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi założenie własnej działalności gospodarczej tj.

 1. Wniosek udzielenie wsparcia finansowego (zał. 3 doRegulaminu .przyz. śr.fin)
 2. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej – tzn. wydruk z CEIDG
 4. Kopię nadania numeru REGON – można wygenerować nr regon w wyszukiwarce GUS na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/broker/access/showSearch.jspa lub w urzędzie statystycznym.
 5. Kopię dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy – tzn. kopię dowodu osobistego lub paszportu
 6. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (Załącznik nr 8 do Reg.przyz. śr.fin).

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń

 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr.1 do wniosku o przyznanie śr. fin. ze wskazaniem w poszczególnych wydatkach konkretnego miesiąca zakupu

UWAGA!:  nie wpisujemy, iż w ciągu 3 miesięcy będzie poniesiony wydatek, należy podać konkretny miesiąc kiedy dokona się zakupu.

W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń

 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr.1 do wniosku o przyznanie śr. fin.)

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą aby wraz z wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości złożyli Państwo wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego (zał. 4 do Regulaminu przyz.śr.fin.).

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości miesięczna wysokość wsparcia pomostowego nie może przekroczyć 1020 zł.

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie niezbędnych bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności – katalog zamknięty kosztów znajduje się w  § 4 pkt. 6 Regulaminu.

UWAGA: Dokumenty załączone do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowią jednocześnie załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

 

Z uczestnikami, którzy prześlą w terminie do 16 sierpnia 2016r. komplet powyższych dokumentów zostanie podpisana umowa o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. Data podpisania umowy zostanie ustalona indywidulanie, jednak będzie to miało miejsce po połowie sierpnia 2016r.  W dniu podpisania umowy są Państwo  zobligowani do złożenia zabezpieczenia. Szczegółowe formy zabezpieczenia zostały omówione w dodatkowo załączonym dokumencie.

W wyznaczonym terminie podpisywania umów  należy dostarczyć potwierdzenie otwarcia rachunku firmowego z informacją o numerze konta.

W przypadku rezygnacji z proponowanego wsparcia, prosimy o złożenie stosownych wyjaśnień na piśmie
w terminie 3 dni od otrzymania korespondencji.

 

ZABEZPIECZENIE UMOWY O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO:

W dniu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej każdy Uczestnik jest zobligowany do podpisania weksla in blanco. W przypadku, kiedy Uczestnik jest w związku małżeńskim, dodatkowo składa Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco. Jeżeli pomiędzy małżonkami jest rozdzielność majątkowa, należy dołączyć dokument poświadczający ową rozdzielność (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem). Jeżeli Uczestnik nie jest w związku małżeńskim dołącza – podpisane oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.

Dodatkowo oprócz powyższych dokumentów należy złożyć zabezpieczenie umowy o dofinansowanie w następujących formach (do wyboru):

 1. weksel własny (weksel z poręczeniem wekslowym)
 2. poręczenie według prawa cywilnego
 3. gwarancja bankowa

Zabezpieczenie punktów 2-3 należy wnieść w sposób prawidłowy (tj. zgodnie z przepisami prawa) na własnych dokumentach.

W przypadku wyboru poręczycieli (zabezpieczenia z punktów 1-2) jako formy zabezpieczenia umowy o dofinansowanie, muszą oni spełniać następujące warunki:

 1. Jeżeli poręczycielem jest jedna osoba: osoba fizyczna niebędąca małżonkiem Uczestnika projektu (do wyboru):

– zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lipca 2017, osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 1850 zł brutto

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

 1. Jeżeli poręczycielem są dwie osoby (żadna z osób nie może być małżonkiem poręczyciela):

– osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. trwania projektu tj. okres zatrudnienia min. do końca lipca 2017, osiągająca dochody w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj.  1850 zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 1850 zł brutto/miesięcznie.

 

Aktualności 21.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wpłynięciem do biura projektu wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanów informujemy,  iż w dniu 26.07.2016 r. odbędzie się ponowne posiedzenie KOW. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

Ważne ! 26.07.2016 r. nastąpi ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji.

 

Aktualności 14.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy,  iż od dnia 9.07.2016 r. do dnia 15.07.2016 r. osoby, których biznesplany zostały odrzucone mają możliwość odwołania.

Odwołania można składać  w terminie 7 dni od informacji o wynikach KOW.

Odwołania należy złożyć listownie na adres biura projektu:

Biuro projektu „Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji”
ul. 1 Maja 65/11 (2 piętro), 26-110 Skarżysko Kamienna

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie.

Ostateczne zamknięcie lisy uczestników projektu wraz z podaniem ostatecznej listy rankingowej na stronie projektu 25.07.2016 r.!

Po ostatecznym zamknięciu  listy uczestników kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, osoby których biznesplan został pozytywnie oceniony przez KOW oraz zarekomendowany do realizacji, rejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

Bliższe informacje o terminie składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego już wkrótce!

Prosimy o monitorowanie strony internetowej projektu.

 

Aktualności 08.07.2016r.

Szanowni Państwo do biura projektu wpłynęły 54 biznesplany. Wszystkie biznesplany przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

W związku z posiedzeniem Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ:

Wstępna lista rankingowa

45 osób z największą liczbą punktów zostaje WSTĘPNIE rekomendowanych do otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczych 5 osób znajduje się na liście rezerwowej, 4 osoby nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby punktów tj. 60.

W sytuacji rezygnacji z udzielonego wsparcia w ciągu 3 dni osób z listy rekomendowane do udzielenia wsparcia, dotację otrzyma kolejna osoba z listy rezerwowej. 

Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu i rozpatrzeniu rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.

 

Aktualności 02.06.2016 r.

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Działalność gospodarcza- od dotacji do realizacji” RPSW.10.04.01-26-0006/15 na terenie województwa świętokrzyskiego poszukuje potencjalnego Wykonawcy gotowego do przeprowadzenia szkolenia ABC Przedsiębiorczości dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Działalność gospodarcza- od dotacji do realizacji” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert !

 

Aktualności 24.05.2016 r.

Szanowni Państwo,

rozpoczynają się indywidualne i grupowe doradztwa dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po zakończeniu udziału w doradztwie, rozpocznie się szkolenie ABC przedsiębiorczości, o terminach szkoleń zostaną Państwo poinformowanie na zajęciach lub telefonicznie. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

 

Aktualności 23.05.2016 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż wszystkim Uczestnikom Projektu przysługuje możliwość  ubiegania się o zwroty kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu „Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji.”

W zakładce „Opis projektu” znajdują się wzory wniosków o zwrot kosztów dojazdu komunikacją masową oraz samochodem.

 

 Aktualności 20.05.2016 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do projektu „Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji”, listę osób znajdujących się na liście rezerwowej. O harmonogramie spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

 

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. w terminie 01.02.2016r. – 31.07.2017r. zaprasza do udziału w projekcie “DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – OD DOTACJI DO REALIZACJI”

 

 

Jeśli marzysz o własnym biznesie i jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia, zgłoś się do NAS!!!

Weź udział w projekcie i zdobądź max.22 500 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Słabo płatny etat i irytujący szef nad głową, CZY praca na własny rachunek, w której sami sobie jesteśmy szefem???? Decyzja wydaje się oczywista, jednak nikt nie podejmie jej za CIEBIE!

Zapraszamy do śledzenia AKTUALNOŚCI dotyczących naszego projektu również na FB – https://www.facebook.com/oddotacjidorealizacji/

Aktualności 29.03.2016r.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne w Kielcach 1 kwietnia (piątek) w godzinach 9.00 -12.00. Spotkanie odbędzie się pod adresem: Aleja IX Wieków Kielc 6, sala nr 24 (III piętro) 25-516 Kielce. Do zobaczenia!

Aktualności 21.03.2016r.

Jeśli szukasz pracy, aplikuj na stanowisko “szefa samego siebie” Zapraszamy!! 🙂

http://praca.gratka.pl/oferta/samozatrudnienie-3180679.html 

Aktualności 17.03.2016r:

UWAGA W ZAKŁADCE “OPIS PROJEKTU” ZNAJDA PAŃSTWO DOKUMENTY DO POBRANIA – ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ 🙂

Aktualności 10.03.2016r:

My działamy, kolejne Targi Pracyjeśli jeszcze się nie zgłosiliście do naszego projektu ZAPRASZAMY!

Aktualności – 4.03.2016r.

Czekamy na przyszłych przedsiębiorców 🙂

Aktualności 02.03.2016r:

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko – 4 marca 2016r. na Regionalnych Targach Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do zobaczenia! 🙂