Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji

 Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis projektu

O PROJEKCIE:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 10 – Otwarty rynek pracy Działania 10.4.1 – Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

CELEM PROJEKTU JEST:

Większa aktywność zawodowa, przedsiębiorczość i zdolność do samozatrudnienia 60 osób fizycznych powyżej 29 roku życia*, bezrobotnych(pozostających bez zatrudnienia) i biernych zawodowo, zamieszkujących(w rozumieniu KC) na terenie województwa świętokrzyskiego( w tym 40 % UP to osoby zamieszkujące obszary wiejskie,20% odchodzących z rolnictwa) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby po 50 r. ż.**, osoby z niepełnosprawnościami (10 % UP), długotrwale bezrobotne, nisko wykwalifikowane, w tym 60 % K oraz osób odchodzących z rolnictwa (20 % UP).

* Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

** Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

RODZAJE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU WRAZ Z HARMONOGRAMEM:

  1. Doradztwo Indywidualne: Maj 2016r, Schemat: 2h zegarowe/1 UP – zadanie jest niezbędne dla realizacji potrzeby UP z zakresie indywidualnego określenia potencjału oraz kierunku uzupełnienia kwalifikacji pod kątem przyszłego prowadzenia działalności gospodarczej dla każdego UP. Wskazując mocne strony UP doradca przełamie też wewnętrzne bariery i obawy przed rozpoczęciem aktywności zawodowej. Podczas spotkania każdy UP będzie miał stworzony IPD, który określi jego poziom wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ukaże luki szkoleniowe. Celem zadania jest określenie poziomu wiedzy UP i dostosowanie tematyki szkoleń grupowych do potrzeb grupy docelowej, oczekiwań i potrzeb.
  2. Doradztwo Grupowe: Maj 2016r, Schemat: 8h zegarowych/ 1 grupę; 2 spotkania x 4 godziny – na zajęciach zostanie omówiona aktualna sytuacja gospodarcza oraz tendencje jej rozwoju. Doradztwo ma na celu pomoc w stworzeniu biznesplanów i właściwego doboru profilu firm zakładanych w ramach projektu(w kontekście określonych predyspozycji, doświadczenia UP oraz potrzeb i kierunku rozwoju gospodarki).
  3. ABC Przedsiębiorczości, Czerwiec 2016r., Schemat: 30 godzin lekcyjnych/ 1 grupę; 5 spotkań x 6 h zegarowych na grupę. Podczas szkolenia nastąpi przygotowanie Uczestników Projektu do złożenia prawidłowego biznes planu i poznania zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Program szkolenia zostanie dostosowany do poziomu wiedzy Uczestników Projektu, które zostaną określone podczas doradztwa indywidualnego i grupowego. Tematyka będzie obejmować zagadnienia związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zasadami przygotowywania biznesplanów. Na zajęciach omawiane będą aspekty prawne oraz księgowe prowadzenia działalności gospodarczej celem przygotowania Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia firmy. Po zakończeniu zajęć Uczestnicy Projektu będą mieli przygotowany biznes plan na podstawie którego będą ubiegali się o dotację na rozpoczęcie działalności.
  4. Przyznanie dotacji, Lipiec 2016r. – wnioskodawca założył, że 45 Uczestników projektu ma możliwość otrzymania wsparcia finansowego w max. wysokości 22,500 zł – co umożliwi założenie własnej firmy. Wsparcie finansowe udzielone będzie na podstawie złożonego biznesplanu z odpowiednimi załącznikami, którego wzór zostanie dostarczony przez Wnioskodawcę. Ocena biznesplanu zostanie przeprowadzona przez Komisję Oceny Biznesplanów – to znaczy – 60 biznesplanów oceni 2 osoby, a w przypadku znaczących różnic punktowych biznesplan oceni 3cia osoba. Od oceny przysługuje odwołanie. Wnioskodawca określi warunki oceny biznesplanu i przyznania dotacji w “Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” dostępnym dla każdego Uczestnika Projektu.
  5. WSPARCIE POMOSTOWE, Termin: 08.2016r.-02.2017r. 

a) W formie  doradztwa dla 45 UP – przewidziane jest dla 45 Uczestników Projektu – którzy dostana dotację. Wsparcie pomostowe doradcze będzie przyznane przedsiębiorcom, z uwagi na konieczność bieżących konsultacji w zakresie wykorzystania środków z dotacji czy samego funkcjonowania na rynku po uruchomieniu działalności gospodarczej. 2h/mc przez 6 mcy lub 12 godzin na UP. Wsparcie będzie odpowiadać na potrzeby zgłoszone przez UP.

 b) W formie wsparcia finansowego dla 27 UP – max. 1700 zł x 6 mcy przewidziane jest dla 27 Uczestników Projektu. Celem jest zagwarantowanie płynności finansowej w początkowym etapie działalności, który charakteryzuje się wysokimi nakładami inwestycyjnymi i promocyjnymi, co pozwoli na zachowanie konkurencyjności firmy i jej przetrwanie. UP otrzymają wsparcie pomostowe po rozpatrzeniu przez Komisje Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Wsparcie zostanie przyznane na nie mniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

DLA KOGO:

Osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

– osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po
50 r. życia , z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
– osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;.

OFERUJEMY:
– Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania firmy
– Bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości max. 22 500zł
– Wsparcie doradcze oraz finansowe w wysokości max. 1 700zł przez pierwsze 6 mcy prowadzenia firmy

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:
– wyżywienie
– materiały szkoleniowe
– zwroty kosztów dojazdu

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO POBRANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty dotyczące PROCESU REKRUTACJI:

Regulamin Rekrutacji

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji ocena merytoryczna

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji deklaracja

Dokumenty dotyczące przyznania wsparcia finansowego:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 Wzór Biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Załącznik nr 1 Wzór Biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 Karta Oceny Biznesplanu

Załącznik nr 3 Wniosek o Przyznanie Środków Finansowych Na Rozwój Przedsiębiorczości

Załącznik nr 4 Wniosek o Przyznanie Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 5 Wzór umowy o Przyznanie Wsparcia Finansowego

Załącznik nr 6 Wzór umowy o Przyznanie Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 7 Wzór umowy o Świadczenie Usług Doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego

Załącznik nr 8 Wzór Oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis

Wzór: Harmonogram rzeczowo – finansowy wersja edytowalna

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Załączniki do zwrotu kosztów dojazdu