Kierunek dla Ciebie – własna firma

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

„Kierunek dla Ciebie – własna firma”

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku powyżej 30 roku życia¸ które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

W projekcie wezmą udział osoby (48 osób), które ukończyły 30 r. ż. pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • Osoby po 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • długotrwale bezrobotni
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Dodatkowo zamieszkałe na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym WYŁĄCZNIE na terenie powiatów:

wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego,  dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego, ząbkowickiego.


W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:

  • doradztwo indywidualne – pomoc z doprecyzowaniem profili firm zakładanych w ramach projektu dla 48 UP.
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 48 UP
  • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (max 23 000 zł 39 UP)
  • wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (dla max. 39UP)
  • pomostowe wsparcie finansowe (w wysokości max. 1800zł)

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na wyjście z bezrobocia/bierności zawodowej poprzez wsparcie inicjatyw na rzecz SAMOZATRUDNIENIA u 48 osób (należących do grupy docelowej projektu).

Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wartość projektu: 1 905 163, 20 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 619 388, 72 PLN

Projekt realizowany na podstawie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT:
„Kierunek dla Ciebie- własna firma”
e-mail: kierunekfirma@puls-szkolenia.pl

T: 508 391 039