Aktualności

02-08-2018r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w terminie 20-24 sierpnia zostanie przeprowadzony monitoring działalności gospodarczych
w projekcie “Kierunek dla Ciebie – własna firma”.

 

10-07-2018r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w terminie 16-20 lipca zostanie przeprowadzony monitoring działalności gospodarczych
w projekcie “Kierunek dla Ciebie – własna firma”.

 

21-05-2018r.

Szanowni Państwo,

Kolejne harmonogramy dostępne są w poniższej zakładce:

 

Harmonogram zajęć

 

09-05-2018r.

Szanowni Państwo,

Kolejne harmonogramy dostępne są w poniższej zakładce:

Harmonogram zajęć

 

 

17-04-2018r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogram IV tury spotkań dla grupy w Jeleniej Górze i Częstocicach:

Harmonogram zajęć

 

05-04-2018r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogram IV tury spotkań dla grupy w Sieroszowicach:

Harmonogram zajęć

 

 

23-03-2018r.

Szanowni Państwo,

w kwietniu 2018 r. rozpoczynamy kolejną IV Turę spotkań indywidualnych  w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo – doradczego.

Harmonogram zajęć

 

07-03-2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w lutym rozpoczynamy III Turę spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Harmonogram zajęć

Zespół Projektu

 

29-01-2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w lutym rozpoczynamy II Turę spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Harmonogram zajęć

Zespół Projektu

 

09-01-2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczynamy I Turę spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo doradczego.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Harmonogram zajęć

Zespół Projektu

 

 

29-11-2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż planowany termin spotkań indywidualnych w ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego wypada w grudniu 2017 r.

O konkretnych terminach zostaną Państwo poinformowani telefonicznie, dodatkowo zostanie zamieszczony harmonogram w zakładce “HARMONOGRAM ZAJĘĆ”

Zespół Projektu

12-10-2017 r.

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością składania wniosków o ponowną weryfikację Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wpłynęło 7 odwołań, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Wniosków w dniu 10.10.2017 r.

Ponadto, wpłynęła 1 rezygnacja z dalszego udziału w projekcie.

W związku z powyższym przedstawiamy

LISTĘ RANKINGOWĄ PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:

oraz

OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ

Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną oraz nie podlega dalszej procedurze odwoławczej!

W związku z powyższym osoby zarekomendowane do dofinansowania mogą rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej.

 

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy
 • Informację o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 8)
 • Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) (załącznik nr 7)
 • Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 14)

Dodatkowo:

 • kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG/KRS)
 • potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego (dokument, na którym istnieje imię i nazwisko, nazwa banko oraz numer rachunku – może być to m.in. potwierdzenie otwarcia rachunku, zrzut ekranu z konta internetowego itp. )
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de mnimis (załącznik nr 2);

oraz

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ ZAKAZU DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH


WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE

PO DOKONANIU WPISU DO CEIDG/KRS:

Możecie Państwo ubiegać się o wsparcie pomostowe finansowe.

Wsparcie pomostowe jest przyznawane na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 11

Zal. 11 Wniosek o przyznanie wspracia pomostowego -wersja edytowalna

(Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wersji edytowalnych dokumentów)

 

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej może być przeznaczone wyłącznie na:

 • zus,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego,
 • zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien – podatki,
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m. in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę) – media,
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzoną działalność gospodarczą) – czynsz,
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zespół Projektu

 

04-10-2017 r.

Uwaga!

Dla osób, które wybrały zabezpieczenie w formie aktu notarialnego dodatkowo należy załączyć zgodę małżonka na zaciągnięcie zobowiązania:

oświadczenie małżonka na zaciągnięcie zobowiązania – akt notarialny

Przypominamy, Małżonkowie Uczestników nie muszą uczestniczyć osobiście w podpisaniu umowy, niemniej jednak należy dostarczyć ich zgodę podpisaną na piśmie oraz przedłożyć kserokopię dowodów osobistych potwierdzoną za zgodność z oryginałem (do wglądu).

Zespół Projektu

03-10-2017 r.

ZABEZPIECZENIE DO UMOWY O PRZYZNANIE WSPARCIA

FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO (WAŻNE)

 

Formami zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego mogą być:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 2. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. (150% wartości wsparcia łącznie – finansowe oraz finansowo pomostowe)

 

Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 • oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia ) i na zwarcie Umowy (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową, albo
 • oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).

 

WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL)

W dniu podpisania umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenia działalności gospodarczej każdy Uczestnik zobligowany jest do podpisania weksel in blanco (WZÓR). W przypadku, gdy Uczestnik jest w związku małżeńskim, dodatkowo składa oświadczenie małżonka o zgodzie na zaciągnięcie przez niego zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz o zgodzie na wystawienie weksla. Jeśli pomiędzy małżonkami jest rozdzielność majątkowa, należy złożyć odpowiednie oświadczenie oraz dołączyć dokument poświadczający to (ksero za zgodność z oryginałem). Jeżeli Uczestnik nie jest w związku małżeńskim dołącza oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim.

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia, przy której wymagani są poręczyciele (weksel z poręczeniem wekslowym (aval),) jako formy zabezpieczenia umowy o dofinansowanie, muszą oni spełniać następujące warunki:

 1. Jeżeli poręczycielem jest jedna osoba: osoba fizyczna niebędąca małżonkiem Uczestnika projektu (do wyboru):

– zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. prowadzenia działalności przez UP  tj. okres zatrudnienia min. do końca października 2018 r. osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej – 3000 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż 3000 zł brutto średnio miesięcznie w skali roku 2016 (w przypadku niezamknięcia roku 2016, dochody w roku 2015.)

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości powyżej lub równej 3000 zł brutto/miesięcznie.

– rolnik, osiągający dochody w wysokości powyżej lub równej  3000 zł brutto/miesięcznie.

 

 1. Jeżeli poręczycielem są dwie osoby (żadna z osób nie może być małżonkiem poręczyciela),

każda z tych osób:

– zatrudniona na umowę o pracę/zlecenie zatrudniona na okres min. prowadzenia działalności przez UP  tj. okres zatrudnienia min. do końca października 2018 r., osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj. 1500 zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 3000 zł brutto/miesięcznie.

– lub osoba będąca na rencie, emeryturze osiągająca dochody w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie brutto- tj.  1500zł brutto/miesięcznie. Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 3000 zł brutto/miesięcznie.

– rolnik, osiągający dochody w wysokości powyżej lub równej minimalnego wynagrodzenia brutto- tj. 1500 zł brutto/miesięcznie.  Łączne dochody dwóch poręczycieli muszą stanowić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 3000 zł brutto/miesięcznie.

 

DODATKOWO:

Każdy poręczyciel/małżonek poręczyciela musi dostarczyć dodatkowo oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych oraz nie toczeniu się w stosunku do niego/nich postępowań sądowych, egzekucyjnych lub windykacyjnych dotyczących niespłaconych zobowiązań.

Każdy poręczyciel musi dostarczyć zaświadczenie potwierdzające dochody (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące).

W przypadku gdy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo dostarcza zaświadczenie o braku zaległości z ZUS i US nie starsze niż 3 miesiące przed dniem poręczenia.

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU PODPISANIA UMOWY O PRZYZNANIE  WSPARCIA FINANSOWEGO i POMOSTOWEGO:

Wypełnia i podpisuje Uczestnik oraz jeśli dotyczy współmałżonek Uczestnika Projektu:

 1. Ośw. o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka os.fiz. zobowiązań wynikających z podpisania umowy i wystawienia weksla in blanco (Do oświadczenia należy dołączyć xero dowodów osobistych, potwierdzone za zgodność z oryginałem.)

Wypełnia i podpisuje poręczyciel/ poręczyciele oraz jeśli dotyczy współmałżonek poręczyciela/ poręczycieli:

 1. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę/zlecenie – zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające dochody poręczyciela/ poręczycieli (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące,);
 1. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – sprawozdanie finansowe za ubiegły rok podatkowy; dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu poręczyciela ze składkami ZUS oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu poręczyciela w podatkach;
 2. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba będąca na rencie, emeryturze – decyzja o przyznaniu emerytury/renty
 3. W przypadku kiedy poręczycielem jest osoba będąca rolnikiem – dokument potwierdzający osiąganie dochodów w wskazanej wysokości.

 

Ponadto:

 

UWAGA:

W dniu podpisania umowy każdy poręczyciel musi stawić się osobiście razem z Uczestnikiem Projektu do podpisania weksla in blanco.

Małżonkowie Uczestników i poręczycieli nie muszą uczestniczyć osobiście w podpisaniu umowy, niemniej jednak należy dostarczyć ich zgodę podpisaną na piśmie zgodnie z wzorem powyższych dokumentów.

Poręczycielem nie może być małżonek, ale dopuszczalne jest aby były to dzieci, rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina bądź dowolna osoba, która spełnia kryteria określone dla poręczycieli.

 

29-09-2017 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż termin składania odwołań – wniosków o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych upływa w dniu 06-10-2017 r. (piątek).

 

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań osoby zarekomendowane do dofinansowania będą mogły rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej. Umowa na otrzymanie środków finansowych będzie podpisana po dokonaniu wpisu do CEIDG/KRS.

Zespół Projektu

 

508 391 039

572 725 210

 

26-09-2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż pierwszym 33 osobom na liście rankingowej zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznano dotację.

Osoby na pozycji 34-40, aby otrzymać dotację na rozwój przedsiębiorczości MUSZĄ złożyć wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny.

Zespół Projektu

508 391 039

572 725 210

 

26-09-2017 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż 40 Uczestników Projektu złożyło Wnioski o przyznanie wsparcia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wyznaczonym terminie.

Wszystkie Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy

WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ

UWAGA!

85% złożonych wniosków jest wstępnie zarekomendowanych do dofinansowania.

Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej, środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu “Kierunek dla Ciebie – własna firma” otrzyma 39 Uczestników Projektu.


Procedura odwoławcza

Odwołanie mogą złożyć osoby, których Wnioski uzyskały negatywną ocenę lub nie uzyskały wsparcia z powodu wyczerpania 85% limitu środków.

Uczestnik Projektu, którego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości został oceniony negatywnie przez KOW (nie otrzymał wsparcia) ma prawo, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemny wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Biura Projektu).

Powtórna ocena biznesplanu jest ocena wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej!

Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe będzie po rozpatrzeniu wszystkich Wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu i rozpatrzeniu rezygnacji z dalszego udziału w projekcie.

Ostateczna lista rankingowa Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu. Następnie będą Państwo zobligowani do zarejestrowania działalności gospodarczej.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

22-09-2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż oceny złożonych Wniosków na rozwój przedsiębiorczości zostaną ogłoszone we wtorek (26-09-2017 r.).

Prosimy o cierpliwość.

Zespół Projektu

 

01-09-2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości należy składać w terminie do 13.09.2017 r. w Biurze Projektu osobiście lub pocztą do godz. 14.00

W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu);
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de mnimis (załącznik nr 2 Regulaminu przyznawania środków …);
 • Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy)
 • oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

Oświadczenia do Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Uwaga!

 1. Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  w wyznaczonym terminie lub niepodpisanie oświadczeń, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.
 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć
  w 2 egzemplarzach.

Zespół Projektu

 

17-08-2017r.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się lista osób, które w ramach projektu „Kierunek dla Ciebie – własna firma” RPDS.08.03.00-02-0011/16 :

 • zostały zakwalifikowane do Projektu,
 • zajęły miejsce na liście osób rezerwowych.

LISTA RANKINGOWA

W poniedziałek 21-08-2017 r. rozpoczną się pierwsze spotkania indywidualne z doradcą.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce harmonogramy.

Zespół Projektu

 

28-07-2017r.

Informacja o wybranym wykonawcy dot. procedury rozeznania rynku z dn. 20.07.2017r. :

Rozstrzygnięte

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. komandytowa
data wpłynięcia: 28-07-2017 r.

Zespół Projektu

 

26-07-2017r.

Szanowni Państwo,

za kilka dni ukaże się harmonogram pierwszych spotkań z doradcą zawodowym.

Pierwsze spotkanie będzie trwało godzinę zegarową.

Harmonogram zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej.

O terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani również drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Zespół Projektu

 

20-07-2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “Kierunek dla Ciebie – własna firma” RPDS.08.03.00-02-0011/16  firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na doradców, który przeprowadzą doradztwo indywidualne na terenie województwa dolnośląskiego.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Kierunek dla Ciebie – własna firma” dot. ww. usługi do pobrania niżej.

Rozeznanie rynku – Doradztwo indywidualne “Kierunek dla Ciebie – własna firma”

Zapraszamy do składania ofert!

 

16-07-2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż minął termin składania dokumentów rekrutacyjnych.

W związku z powyższym w ciągu kilku dni ogłosimy listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

Zespół Projektu

 

01-07-2017 r.

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż rekrutacja do projektu trwa do  15 lipca 2017 r.

Zachęcamy do składania dokumentów.

 

Zespół Projektu

508 391 039

 

14-06-2017r.

 

Marzysz o własnej działalności ? Nie czekaj!

Weź udział w projekcie „Kierunek dla Ciebie – własna firma”

Kogo szukamy?

OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA, BEZROBOTNYCH ORAZ BIERNYCH ZAWODOWO

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • kobiet
 • osób po 50 roku życia
 • osób z niepełnosprawnościami
 • długotrwale bezrobotnych
 • osób o niskich kwalifikacjach

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszego projektu!

Liczba miejsc  ograniczona!

Nie zwlekaj! Złóż dokumenty już dziś!

Na pierwszym etapie rekrutacji wymagamy:

Zal. 1 Formularz rekrutacyjny

+ załączniki:

 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

Zal. 7 Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Zal. 8 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

508 391 039

kierunekfirma@puls-szkolenia.pl

Aby poznać szczegóły projektu, skontaktuj się z nami 🙂

 

 

12-05-2017r.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie ” Kierunek dla Ciebie – własna firma”.

 

 

24-04-2017r.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu warunki uczestnictwa w projekcie “Kierunek dla Ciebie własna firma”:

 • ukończony 30 rok życia,
 • spełnienie kryteriów grupy docelowej: osoby pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkanie na wskazanym obszarze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (powiatu/ów wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego,  dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego, ząbkowickiego)
 • zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego wyłączone zostaną osoby:

 • które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu);
 • w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych;
 • zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
 • ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).
 • otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania pomocy;
 • zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia);
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego.
 • osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

T: 508 391 039

e-mail: kierunekfirma@puls-szkolenia.pl