Zasada Równości Szans

Stosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn

oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami

w ramach projektu „Kierunek dla Ciebie – własna firma”

nr RPDS.08.03.00-02-0011/16

 

Kierowniczka Projektu od początku realizacji projektu monitoruje przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji. Pierwszym krokiem było zapoznanie członków zespołu z dokumentami regulującymi ww. zasady, w szczególności z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015r.

Podczas trwania projektu, przy realizacji wszystkich zadań, kadra ma obowiązek przestrzegać ww. zasad oraz na bieżąco pilnować/informować o ich poszanowaniu personel pomocniczy zatrudniany w trakcie realizacji projektu. Zespół projektu został dobrany w oparciu na doświadczenie, umiejętności i wiedzę, a nie z uwagi na płeć.

Głównym celem jest umożliwienie wszystkim osobom (bez względu na płeć czy niepełnosprawność) pełnego uczestnictwa we wszystkich ścieżkach wsparcia na jednakowych zasadach, bez wykluczania, różnicowania czy ograniczania dostępności do konkretnych form rozwoju. Biorąc pod uwagę udział w projekcie osób z różnymi niepełnosprawnościami wybrano miejsce na biuro projektu pozbawione barier architektonicznych. W razie konieczności wprowadzane będą usprawnienia dla kandydatów, którzy pomimo to będą mieli trudności w kontakcie z kadrą.

W kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, a także innymi np. nieposiadającymi doświadczenia zawodowego, mającymi pewne życiowe trudności różnego typu, zarówno kadra zarządzająca projektem jak i personel pomocniczy, zobowiązany jest używać łatwego, nieskomplikowanego języka, przekazywać informacje w sposób jasny, przystępny dla różnych odbiorców. Sposób przekazywania informacji, treści zamieszczane w materiałach promocyjnych nie mogą zawierać ograniczeń wynikających ze stereotypów płci, języka skomplikowanego, zbyt małej nieczytelnej czcionki czy obrazków mogących w jakimś stopniu ośmieszyć daną osobę. Ważne jest, aby w relacji np. z osobami z niepełnosprawnościami, podczas rozmów rekrutacyjnych, zajęć szkoleniowych, budować przyjazne relacje, atmosferę bez barier dyskryminacji.

Aby zapewnić równość płci oraz niedyskryminacji Projektodawca zagwarantował konkretną liczbę miejsc w projekcie dla kobiet (29K) oraz osób z niepełnosprawnościami (5 ON). Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na wyjście z bezrobocia/bierności zawodowej poprzez wsparcie inicjatyw na rzecz samozatrudnienia u 48 osób (należących do grupy docelowej projektu), poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz finansowe wsparcie pomostowe  na terenie woj. dolnośląskiego.

Podczas realizacji projektu prowadzony będzie monitoring z zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

W przypadku pojawienia się problemów zostaną podjęte działania zaradcze, eliminujące/minimalizujące napotkane trudności.

Przeprowadzenie projektu trwale wpłynie na ograniczenie barier równości.

 

Zachęcamy do wypełnienia poniżej ankiety:

Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami – Kierunek dla Ciebie – własna firma