KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie:

KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

nr RPOP.07.05.00-16-0012/17

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7- Konkurencyjny rynek pracy

Działanie 07.05- Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesiona zdolność do utrzymania zatrudnienia oraz ponownego zatrudnienia, a także wzrost zdolności do samozatrudnienia, osób fizycznych (108 osób- 65K, 43M) mieszkających i/lub pracujących i/lub uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego, spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i działań sprzyjających samozatrudnieniu.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 108 osób fizycznych mieszkających i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym również pracowników dużych przedsiębiorstw oraz osób odchodzących od rolnictwa, w tym w szczególności do:

– Osób w wieku powyżej 50 lat

– Osób o niskich kwalifikacjach

– Osób z niepełnosprawnościami

W  ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie dostosowane do wszystkich uczestników projektu w postaci:

– Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

– Poradnictwa Psychologicznego

– Pośrednictwa pracy

– Szkolenia komputerowego

– Szkolenia zawodowego

– Płatnych staży zawodowych (3 miesiące)

– Szkolenia Firma dla początkujących (dla 2 Uczestników Projektu)

– Wsparcia na założenie działalności gospodarczej (dla 2 Uczestników Projektu)

– Wsparcia pomostowego doradczego i finansowego (dla 2 Uczestników Projektu)

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Stypendium stażowe
  • Dotację na założenie działalności wraz ze wsparciem pomostowym (dla 2 Uczestników Projektu)
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Profesjonalną kadrę trenerską
  • Catering

Wartość projektu: 1 005 183,30 zł

Wartość funduszy europejskich:  854 405,80 zł