O projekcie

KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI!

Celem projektu jest podniesiona zdolność do utrzymania zatrudnienia oraz ponownego zatrudnienia, a także wzrost zdolności do samozatrudnienia, osób fizycznych (108 osób- 65K, 43M) mieszkających i/lub pracujących i/lub uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego, spełniających kryteria grupy docelowej, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i działań sprzyjających samozatrudnieniu.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Warunkiem przystąpienia do zadania jest pomyślne przejście procesu rekrutacji. Doradztwem zostanie objętych 108 osób. Częstotliwość spotkań: 6h/Uczestnik Projektu (3 spotkania x 2x, średnio 1-2 spotkania w tygodniu). Podczas doradztwa zostaną określone kierunki przyszłych szkoleń i innych form wsparcia:

Spotkania obejmują:

 • rozpoznanie sytuacji zawodowej UP,
 • analizę oczekiwań i preferencji zawodowych,
 • ustalenie problemu,
 • analizę możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemów zawodowych, wspólnie wypracowanego i możliwego do zrealizowania,
 • zalecenia dotyczące dalszego postepowania, w tym m.in. potrzeby objęcia UP różnymi formami pomocy,
 • opracowanie/ aktualizacją IPD

2. Poradnictwo Psychologiczne. Wsparciem zostanie objętych 108 osób (9 grup x 12 osób). Częstotliwość wsparcia: 16 h/grupę (4 spotkania x 4 h, średnio 1 spotkanie w tygodniu). Warunkiem przystąpienia do zadania jest opracowanie/aktualizacja IPD. Celem zadania jest pomoc UP w przystosowaniu się do nowej sytuacji spowodowanej zagorzeniem bądź utrata pracy.  Poradnictwo pozwoli UP lepiej poznać siebie, swoje mocne i słabe strony. Uczestnicy Projektu wzmocnią poczucie własnej wartości i asertywność.

3. Pośrednictwo pracy. Wsparciem zostanie objętych 81 osób. Częstotliwość spotkań: 6h/UP (ciągłe, średnio 1 spotkanie na miesiąc) Warunkiem rozpoczęcia zadania jest opracowanie/aktualizacja IPD.

Program wsparcia:

 • wstępna rozmowa z UP,
 • zapoznanie z podstawowymi instrumentami rynku pracy oraz formami pozyskiwania nowych ofert pracy,
 • udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania,
 • bieżący monitoring lokalnego/ regionalnego rynku pracy,
 • bieżące dokumentowanie przebiegu spotkań.

4. Szkolenie komputerowe ECDL PROFILE DIGCOMP lub równoważne. Wsparciem zostaną objęte 24 osoby (2grupy x 12 osób). Częstotliwość spotkań: średnio 80h/UP (20 spotkań x 4h, średnio 3-4 spotkania w tygodniu). Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego kwalifikacje.

 5. Szkolenie zawodowe. Wsparciem zostaną objęte 84 osoby (7 grup x 12 osób). Częstotliwość spotkań: 72h/grupa (9 spotkań x 8h, średnio 3-4 spotkania w tygodniu). Rodzaje i tematyka szkoleń zostaną dostosowane do zidentyfikowanych indywidualnych potrzeb UP na etapie przygotowania/aktualizacji IPD. Szkolenie zakończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu.

 6. Staże zawodowe. Wsparciem zostaną objęte 32 osoby spośród osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy oraz odchodzących z rolnictwa. Częstotliwość: od poniedziałku do piątku, maksymalnie 8h dziennie, w przypadku osób z niepełnosprawnościami 7 godzin dziennie. Staż będzie powiązany z rodzajem szkoleń zawodowych ukończonych przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu).

 7. Szkolenie „Firma dla początkujących”. Szkoleniem zostaną objęte 2 osoby, które otrzymają wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Częstotliwość: 72h (9 spotkań x 8h, średnio 3-4 razy w tygodniu. Podczas szkolenia UP zapoznają się z tematyką zarządzania firmą. Poznają podstawy księgowości, elementy prawa podatkowego, podstawy prawa pracy, a także elementy projektowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz analizy problemów w początkowej fazie zakładania firmy.

 8. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparciem zostaną objęte 2 osoby spośród osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

 9. Wsparcie pomostowe (szkoleniowo-doradcze). Wsparciem zostaną objęte 2 osoby, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Częstotliwość spotkań: 12h/osoba (12 spotkań x 1h, średnio raz na miesiąc). Spotkania mają charakter indywidualny. Organizowane będą w zależności od potrzeb UP. Celem doradztwa jest pomoc w rozdysponowaniu dotacji na założenie/prowadzenie własnej działalności gospodarczej.