Łap nowe wyzwania

 

Firma PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Łap nowe wyzwania”

 

CEL GŁÓWNY  projektu to wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia 96 osób (58 kobiet/38 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Grupę docelową stanowić będą osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa pomorskiego (100% Uczestników Projektu), w tym 5% stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej, 5% osoby z niepełnosprawnościami, 10% osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i 60% kobiety.

Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 września 2017 do 31 lipca 2018 r.

 

Planowany efekt realizacji projektu:

min. 90% Uczestników Projektu nabędzie kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.

– min. 55% Uczestników Projektu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie.


Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

– doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania (8 h)

– wsparcie psychologiczne (6 h)

– bezpłatne szkolenia zawodowe z certyfikacją (80 h)

– bezpłatne szkolenia komputerowe ICT wraz z certyfikacją (60 h)

pośrednictwo pracy (7/14 h)

– 3 miesięczny płatny staż.

 

Wartość projektu: 1 252 232,35 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 1 064 397,49 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

KONTAKT:

„Łap nowe wyzwania”
Biuro Projektu

Czynne w godz. 8-16

Telefon: 699 670 279

e-mail: lap-nowe-wyzwania@puls-szkolenia.pl