Grupa docelowa

Firma PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Łap nowe wyzwania”

 

Osoby:

pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa pomorskiego (100% Uczestników Projektu – 96 osób), w tym w szczególności:

– 5% stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej,

– 5% osoby z niepełnosprawnościami,

– 10% osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,

– 60% kobiety.