O projekcie

Młody – Zatrudniony!

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby młode, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujące teren województwa łódzkiego, chcące zwiększyć zdolność do zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Informacje stronę projektu „Młody – Zatrudniony”

Logotypy na górze: Fundusze Europ., Flaga Polski, UP Łódź, Flaga UE

Logotypy na dole: Po lewej logo firmy po prawej logo projektu

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Młody – Zatrudniony!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 30.06.2019

Nr Projektu: POWR.01.02.01-10-0004/17

Całkowita wartość projektu: 835 701,30 PLN

Kwota dofinansowana ze środków UE: 704 329,06 PLN

 

Cel główny projektu:  Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 72 osób fizycznych (44 kobiety/28 mężczyzn), bez pracy, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym  również osób z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1), osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujący (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego w okresie od 1.09.2018-30.06.2019 r., poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych przez minimum 22 osoby i podjęcie zatrudnienia przez minimum 31 osób.

Do kogo kierowany jest projekt:

 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

Cel będzie osiągnięty przez:

 • Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
 • Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • Zdobycie wiedzy dot. Współczesnego rynku pracy i umiejętności społecznych
 • Nabycie kwalifikacji zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy
 • Nabycie doświadczenia zawodowego

Główne rezultaty:

 • Podjęcie zatrudnienia przez minimum 43% Uczestników Projektu, w tym:
 • 17% osób z niepełnosprawnością
 • 48 osób o niskich kwalifikacjach
 • 35% osób długotrwale bezrobotnych
 • 30% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu (dla 30% Uczestników Projektu)
 • Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu
 • Ubezpieczenie NNW dla 72 uczestników stażu
 • Szkolenie z modułów: społeczny, zawodowy, komputerowy
 • Egzamin zewnętrzny lub wewnętrzny zakończony wydaniem certyfikatu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Płatny, 3-miesięczny staż zawodowy
 • Catering podczas szkoleń

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu, zgłaszać się można do momentu zebrania przez Kadrę Projektu 72 Uczestników spełniających powyższe kryteria. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie (dostępne w zakładce pliki do pobrania), a następnie przekazać je mailowo lub osobiście do biura projektu. Prosimy również zapoznać się z regulaminem Projektu.

Kontakt:

Biuro Projektu

„Młody – zatrudniony!”

e-mail: mlody-zatrudniony@puls-szkolenia.pl

Tel. 699 670 278, M.Sobolewska

Zapraszamy!