Nie daj się zwolnić!

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

„Nie daj się zwolnić!”

 

Celem głównym projektu jest  zwiększenie zdolności do ponownego podjęcia/utrzymania zatrudnienia 84 Uczestników Projektu (w tym 51 kobiet): pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia (68 osób); osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (16 osób).

 

Grupę docelową stanowią pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego, w tym:

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby po 50 roku życia,

– osoby z niepełnosprawnościami.

 

Rezultaty projektu:

– 42 osoby  podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie,

– 51 osób uzyskało kwalifikacje  lub nabyło kompetencje  po opuszczeniu programu.

 

Wsparcie w ramach projektu:

– Doradztwo zawodowe z IPD,

– Poradnictwo psychologiczne,

– Pośrednictwo pracy,

– Szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem,

– Staż zawodowy.

 

Projekt realizowany jest w okresie: 11.2017 – 06.2018 r.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 723 442,10 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.