Odkryj siebie i znajdź zatrudnienie!

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. realizuje na terenie województwa podkarpackiego projekt
„ Odkryj siebie i znajdź zatrudnienie!” nr projektu: POWR.01.02.01-18-0011/17.

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do: 56 osób (minimum 34 kobiet) wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego (osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na obszarze woj. podkarpackiego).

Uczestnikom projektu zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe w wysokości 531,95 z netto,
– stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto,
– ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
– catering podczas szkoleń zawodowych,
– zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz
zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości 130 zł/miesięcznie,
– materiały pomocnicze (notes, długopis, kwestionariusze)

W ramach projektu „ Odkryj siebie i znajdź zatrudnienie!” OFERUJEMY:

1. Identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia 56 UP:- 2 spotkania indywidualne
po 3 godz. każde, śr. 1 raz w tygodniu
2. Poradnictwo zawodowe dla 56 UP:- 4 spotkania indywidualne po 2 godz. każde, śr. 1 raz w tygodniu
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 56 UP:- 3 zajęcia grupowe po 8 godz. każde, śr. 1-2 razy w miesiącu
4. Szkolenia zawodowe dla 56 UP:- 10 zajęć grupowych po 8 godz. każde, śr. 3-4 razy w miesiącu
5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 56 UP:- 6 spotkań indywidualnych po 1 godz., średnio 1 raz w miesiącu
6. Staże zawodowe dla oraz osób biernych zawodowo, tj. 17 osób:- 4 miesięczny staż zawodowy w wymiarze 40 godz./tydz.
(w przypadku Osób Niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym max. 35 godz./tyg.)

 

Wartość projektu:  918 761,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 774 332,44 zł