Podkarpacka Fabryka Rozwoju Zawodowego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie:

„Podkarpacka Fabryka Rozwoju Zawodowego”

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 96 mieszkańców województwa podkarpackiego, (43 mężczyzn i 53 kobiety) w wieku powyżej 29 roku życia, którzy są :

 • bezrobotni, w tym osoby odchodzące z rolnictwa: rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych,
 • bierni zawodowo,
 • poszukujący pracy,

      Oraz należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym,
 •  rodzice/opiekunowie posiadający co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia,
 •  osoby długotrwale bezrobotne,               
 •  osoby powyżej 50 roku życia,
 •  kobiety.

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

 • Diagnozy potrzeb połączonej z przygotowaniem IPD– w wymiarze 4 godzin /Uczestnika Projektu. W ramach tego rodzaju wsparcia opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji , z uwzględnieniem oceny sytuacji ,zasobów oraz potencjału każdego Uczestnika Projektu.
 • Doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy– celem głównym tego rodzaju wsparcia  jest wzmacnianie ról społecznych i udziału Uczestników Projektu w życiu zawodowym oraz pomoc w poruszaniu się po rynku pracy jak również wsparcie z zakresu samooceny i motywacji.

Wsparcie obejmuje dwie formy:

         – doradztwo grupowe w wymiarze 36 godzin/grupę.

         – doradztwo indywidualne :

Wsparcie pośrednika/czki pracy w wymiarze 20 godzin/Uczestnika Projektu, w cyklu 10 spotkań x 2h.

Wsparcie pośrednika/czki pracy w wymiarze 20 godzin / Uczestnika Projektu.

 • Szkolenia zawodowe– prowadzące do zdobycia kwalifikacji zgodnie z predyspozycjami i potrzebami Uczestników Projektu określonymi w trakcie Diagnozy. Zakres szkoleń zostanie dostosowany do potrzeb Uczestników Projektu, którzy będą szkolić się w zawodach deficytowych i istotnych z punktu widzenia kierunków rozwoju gospodarczego. Efektem szkolenia będzie nabycie lub/i podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych Certyfikatem zewnętrznym. Wymiar szkolenia wynosi 120 godzin/grupę.
 • Staże zawodowe – Celem tej formy wsparcia jest uzupełnienie/ nabycie/zwiększenie doświadczenia zawodowego .Program stażu będzie powiązany ze szkoleniem zawodowymi, które odbyli Uczestnicy Projektu. Wymiar stażu wynosi 3 miesiące.

 

          Zapewniamy:

– Stypendium szkoleniowe,

– Stypendium stażowe w wysokości  1337 zł netto,

– Zwrot kosztów opieki nad dziećmi / osobami zależnymi do 18 roku życia,

– Catering podczas zajęć i szkoleń,

– Zwrot kosztów dojazdu,

– Materiały szkoleniowe.

 

          Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. do 30.11.2017 r.

          Dofinansowanie Projektu z UE: 1 468 285,92 zł

puls_pfrz