Śląska Kuźnia Kadr

Projekt „Śląska Kuźnia Kadr”,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawienie atrakcyjności zawodowej 60 osób młodych (36K/24M) w wieku 18-29 lat z obszaru woj. śląskiego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w wyniku wzmocnienia ich potencjału zawodowo – społecznego.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 60 osób młodych (36 K/24M)  w wieku 18-29 lat (w tym osoby niepełnosprawne)  zamieszkałe na obszarze województwa śląskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Uczestnikom zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł za godz., stypendium stażowe w wysokości 997,40 ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
  • catering podczas szkoleń zawodowych,
  • zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 15 zł za każde spotkanie,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (36 UP) 415,60 zł,
  • zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 100 zł/miesięcznie,

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 927 796,50 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  781 946,89 PLN