O projekcie

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawienie atrakcyjności zawodowej 60 osób młodych (36K/24M) w wieku 18-29 lat z obszaru woj. śląskiego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w wyniku wzmocnienia ich potencjału zawodowo – społecznego.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 60 osób młodych (36 K/24M)  w wieku 18-29 lat (w tym osoby niepełnosprawne)  zamieszkałe na obszarze województwa śląskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Projekt zakłada następując formy wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla 60 UP:

1 spotkanie indywidualne po 2 godz. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu ustalenia IPD – identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

  1. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla 60 UP:

Poradnictwo składa się z 2 działań:

– 5 spotkań grupowych po 3 godz.(5 grup po 12 osób) w zakres którego wchodzą: rynek pracy w ujęciu lokalnym i globalnym, techniki i metody poszukiwania pracy, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, asertywność, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych.

– 1 spotkanie indywidualne po 3 godz. Uczestnicy Projektu zaplanują z doradcą rozwój kariery zawodowej.

 

  1. Pośrednictwo pracy dla 60UP

–  maksymalnie 5 spotkań indywidualnych po 1 godz. (dowolna ilość spotkań w zależności od potrzeb UP). Wsparcie polega na pomocy UP w uzyskaniu zatrudnienia.

 

  1. Szkolenia zawodowe dla 60 UP:

9 spotkań grupowych  średnio po 7 godz., średnio 5 razy  w tygodniu. Szkolenia będą zgodne z predyspozycjami, potencjałem, kwalifikacjami UP i będą odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy.

 

  1. Staże zawodowe dla 60 UP:

3 miesięczne staże zawodowe