Szybka reakcja na zwolnienie

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń zaprasza do udziału w projekcie 

SZYBKA REAKCJA NA ZWOLNIENIE”

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest podwyższona zdolność do zatrudnienia/utrzymania zatrudnienia u 96 osób (58 kobiet i 38 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej, osiągnięta dzięki zindywidualizowanemu i kompleksowemu wsparciu w ramach projektu, prowadząca do podjęcia pracy/utrzymania pracy przez Uczestników/czki Projektu.

Grupę docelową stanowić będą osoby pracujące, zagrożone zwolnieniem lub  przewidziane do zwolnienia, oraz pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 mies. przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałe w rozumieniu przepisów KC na obszarze Województwa Pomorskiego (100% Uczestników Projektu), w tym min. 5% osób z niepełnosprawnościami, min. 5% w wieku 50 lat i więcej, min. 15% o niskich kwalifikacjach, min. 60% kobiet.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 września 2016 do 31 grudnia 2018 r.

Planowane rezultaty:

min. 87 Uczestników/czek Projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe/kompetencje

– min. 53 Uczestników/czki Projektu po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie

 

Główne działania przewidziane w projekcie: 

– doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD (6 h)

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (12 h)

– szkolenia zawodowe z certyfikacją (84 h)

– szkolenia ICT (54 h)

– płatny staż zawodowy (3 m-ce)

– pośrednictwo pracy (6 h)

 

Wartość projektu:  1 375 943,04 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 169 551,58 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

KONTAKT:
„Szybka reakcja na zwolnienie”
Biuro Projektu

Czynne w godz. 8-16

e-mail: szybka-reakcja@puls-szkolenia.pl

telefon: 699670280