Grupa docelowa

Zapraszamy :

  • Osoby pozostające bez zatrudnienia , zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 mies. przed dniem przystąpienia do projektu,
  • Osoby pracujące, zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia

w tym:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 50+
  • osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie ponadgimnazjalne)