O projekcie

Projekt „Włącz się do społeczeństwa”, skierowany jest do 60 osób (min.36 kobiet) w tym 3 osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi),  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkujących (wg KC) na terenie województwa mazowieckiego  wyłącznie na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Olszewo-Borki, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz-gmina wiejska, Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Szelaków, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecki- gmina wiejska, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

Osoby z grupy docelowej będą spełniały 2 warunki łącznie (jeden warunek z grupy A i jeden warunek z grupy B:

 1. osoby/rodziny korzystających z opieki społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, (tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej), z powodu:

– ubóstwa  ;

– sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

– potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

– alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

– klęski żywiołowej lub ekologicznej

 1. osoby/rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub osoby/rodziny korzystające z POPŻ i/lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi lub/i z 3-cim profilem z Urzędu Pracy.

 

Projekt zakłada następując formy wsparcia:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji;

Udział weźmie 60 UP; 3 h na 1 UP, 1 spotkanie x 3 h (godziny zegarowe); Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz utworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR), dla każdego UP. Zwrot kosztów dojazdu.

 • Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

Zostanie skierowanych 24 UP; 8 h na 1 UP, 4 spotkania x 2 h (godziny zegarowe); Indywidualne spotkania z psychologiem: Identyfikacja i uświadomienie problemu, Rozpoznanie czynników potrzebnych do zmiany, Planowanie rozwiązań problemu, Wzmacnianie cech potrzebnych do pokonywania sytuacji kryzysowych.

 • Poradnictwo pedagogiczno-prawne;

Skierowanych 36 UP; Indywidualne spotkania z pedagogiem: 6 h na 1 UP, 2 spotkania x 3 h (godziny zegarowe); Problemy wychowawcze i edukacyjne dziecka: przedwczesne zakończenie edukacji, komunikacją z dzieckiem, reagowanie na zachowania destrukcyjne, problematyczna osobowość dziecka, sposoby motywowania dziecka do nauki, zapobieganie trudnościom opiekuńczo-wychowawczym.

Indywidualne spotkania z prawnikiem: 3 h na 1 UP, 1 spotkanie x 3 h (godziny zegarowe); Przysługujące uprawnienia, Możliwości rozwiązań prawnych, Sporządzanie projektów pism/dokumentów z zakresu prawa administracyjnego lub karnego.

 • Pośrednictwo pracy;

Udział weźmie 60 UP; (8h na osobę, 4 spotkania x 2 h). Indywidualne spotkania z pośrednikiem: Poszukiwanie wolnych miejsc pracy zgodnych z predyspozycjami UP, Przygotowywanie aplikacji, Informowanie o wolnych miejscach pracy, Organizowanie rozmów UP z pracodawcami, Monitorowanie rynku pracy.

 • Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

Udział weźmie 60 UP podzielonych na grupy; (56 h/grupę; średnio 7 spotkań po 8 h) Tematyka szkoleń wskazana w indywidualnej ścieżce reintegracji podczas spotkań z doradcą zawodowym. Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym uzyskanie kwalifikacje lub kompetencje.

 • Staże zawodowe; Udział weźmie 18 UP; zadanie w wymiarze 3 miesiące.
 • Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych; Udział weźmie 24 UP podzielonych na grupy; (18 h/grupę; średnio 3 spotkania średnio po 6 h, średnio 1 razy w tygodniu) Trening motywacyjny, Komunikacja: kontakty społeczne, umiejętność przyjmowania krytyki i wyrażanie własnego zdania, radzenie sobie ze stresem, zmiana postawy życiowej.
 • Coaching wspierania równowagi rodzina-praca;

Udział weźmie 24 UP. (12 h na 1 UP, 2 spotkania x 6 h (godziny zegarowe), średnio 1 razy w tygodniu.  Indywidualne spotkania z coachem: diagnoza sytuacji danej osoby za pomocą Zeszytu Bilans-Balans, strategia praca-dom-relacje rodzinne.

 

Planowane efekty:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie – 18 osób,
 • Liczba osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie –1osoba,
 • Liczb osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (poszukujących pracy po opuszczeniu programu)21osób,
 • Liczba osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej – 2 osoby,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 14 osób,