Wykwalifikowane M@zowsze

 

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. realizuje na terenie woj. mazowieckiego projekt

„Wykwalifikowane M@zowsze”

Nr projektu RPMA. 10. 02. 00- 14- 4655/ 16

Oś Prioretytowa RPO WM 2014 – 2020, 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych wśród 192 osób (116K, 76M) w wieku powyżej 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych/cyfrowych w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, tj.:

– o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie)

– osoby powyżej 50 roku życia

– osoby zamieszkujące obszary wiejskie

– osoby niepełnosprawne, które zamieszkały na terenie woj. mazowieckiego

– osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL

Wartość projektu: 999 930,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 799 944,56 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.