O projekcie

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. realizuje na terenie woj. mazowieckiego projekt

Wykwalifikowane M@zowsze”

Nr projektu RPMA. 10. 02. 00- 14- 4655/ 16

Oś Prioretytowa RPO WM 2014 – 2020, 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych wśród 192 osób (116K, 76M) w wieku powyżej 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych/cyfrowych w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, tj.:

– o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie)

– osoby powyżej 50 roku życia

– osoby zamieszkujące obszary wiejskie

– osoby niepełnosprawne, które zamieszkały na terenie woj. mazowieckiego

– osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL

Projekt realizowany w okresie:

od 01.02.2017r. do 31.03.2018r.

W ramach projektu oferujemy:

– Szkolenie z języka angielskiego 240 godzin

– Szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych 60 godzin

– Certyfikowane egzaminy VCC

– Materiały szkoleniowe

Planowane efekty realizacji projektu:

– Liczba osób w wieku powyżej 25 roku życia, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych/cyfrowych: 192 osób

– Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 135 osób

– Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 83 osób

– Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 135 osób

– Liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 83 osób

– Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie , które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 7 osób

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje w wyniku udziału w szkoleniu językowym z j. angielskiego: 135 osób

– Liczba osób, które nie uczestniczyły we wsparciu life long learning oferowanym w tożsamym zakresie w ramach PO KL w latach 2013-2015, a które uzyskały lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 135 osób

Wartość projektu: 999 930,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 799 944,56 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.