O projekcie

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie „Z nami wrócisz do gry!”realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje województwo łódzkie.

 

Okres realizacji Projektu: 01.05.2018-31.12.2018

Nr Projektu: RPLD.10.02.02-10-B012/17

Całkowita wartość Projektu: 744 663,00 PLN

Kwota dofinansowania UE: 632 963,55 PLN

 

Głównym celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do ponownego zatrudnienia wśród 60 osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ponadto zwiększenie szans na zatrudnienie oraz zapobieganie negatywnym skutkom związanym z utratą pracy.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez objęcie kompleksowym zestawem działań dostoswanych do indywidualnych potrzeb Uczestników w okresie 01.05.2018-31.12.2018.

Grupę docelową stanowi 60 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do P), w tym:

 • 36 kobiet
 • 18 osób to Uczestnicy w wieku 54+
 • 18 osób to osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym)
 • 3 osoby niepełnosprawne

Planowane rezultaty:

 • 36 osób po opuszczeniu Programu podejmie zatrudnienie
 • 48 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zawodowe
 • 51 osób zdobędzie doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażu

Zadania zaplanowane w ramach Projektu to:

 • Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Programu Działania;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Coaching indywidualny;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Staż zawodowy;

Uczestnikom zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerską;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu (dla 30% Uczestników)
 • Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia;
 • Stypendium szkoleniowe;
 • Płatny, 3 – miesięczny staż zawodowy;
 • Catering podczas szkoleń;

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej

Kontakt:

Biuro Projektu
„Z nami wrócisz do gry!”
email:
znamiwrociszdogry@puls-szkolenia.pl
Tel. 572 066 627