Z pracą jest lepiej

 

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie

„Z pracą jest lepiej”

w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy

Działania 6.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

 

CELEM PROJEKTU jest wyższa aktywność zawodowa, wśród 72 osób o cechach grupy docelowej.

 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72osób (min. 44 kobiet) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, tj. 100% os. biernych zawodowo:

– po 50 r. życia,

– z niskimi kwalifikacjami,

– z obszaru woj. lubuskiego (tj. osób fizycznych zamieszkujących dany obszar w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:

 1. Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub dostosowanie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych
 4. Staże zawodowe
 5. Warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

PONADTO, OFERUJEMY:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering podczas szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • certyfikat  potwierdzający nabycie kwalifikacji

Wartość projektu: 543 461,08 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:  572 064,30 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.07.2018 r.

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Zapraszamy do udziału w projekcie!

KONTAKT
„Z pracą jest lepiej”
e-mail: praca.lepiej@puls-szkolenia.pl

T: 508 391 039