Zacznij być aktywny już dziś

ZACZNIJ BYĆ AKTYWNY JUŻ DZIŚ

 

Projekt „Zacznij być aktywny już dziś ”, skierowany jest do 60 osób/ rodzin (36 K/24M)  w tym 18 osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność o znacznym stopniu     niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby  z niepełnosprawnościami sprzężonymi), z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczno – zawodowym, zamieszkujących  na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji z następujących powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski, makowski, białobrzeski, makowski, miławski, ostrowski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski oraz zwoleński.

Osoby z grupy docelowej będą spełniały 2 warunki łącznie (jeden warunek z grupy A i jeden warunek z grupy B):

  1. A. osoby/rodziny korzystających z opieki społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, (tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej), z powodu:

–  ubóstwa;

–  sieroctwa;

–  bezdomności;

–  bezrobocia;

–  niepełnosprawności;

–  długotrwałej lub ciężkiej choroby;

–  przemocy w rodzinie;

–  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

–  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

–  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

–  alkoholizmu lub narkomanii;

–  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

–  klęski żywiołowej lub ekologicznej

  1. B. osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające z POPŻ i/lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z III profilem z Urzędu Pracy.

 

Projekt zakłada następując formy wsparcia:

  • Określenie indywidualnej ścieżki reintegracyjnej (IŚR) dla 60 UP:

2 spotkania indywidualne po 2 godz. każde, śr. 2 razy w tygodniu, możliwość udzielenia wsparcia w miejscu zamieszkania UP, Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz utworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR), dla każdego UP. Zwrot kosztów dojazdu.

  • Poradnictwo psychologiczne dla 60 UP:

– 6 spotkań indywidualnych po 1 godz. każde, śr. 2 razy w miesiącu, możliwość udzielenia wsparcia w miejscu zamieszkania UP, zdiagnozowanie źródła trudnej sytuacji UP, wzmocnienie i podtrzymywanie u UP motywacji do nieprzerwanego korzystania z ofert, przygotowanie i przekazanie UP informacji i wyjaśnień dotyczących różnych form specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz wskazanie placówek, które świadczą tego typu usługi.

  • Warsztaty kompetencji społecznych dla 60 UP usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym:

8 spotkań grupowych po 2 godz., średnio 4 razy w miesiącu (5 grup po 12 osób), trening                                                   podstawowych kompetencji społecznych w zakresie  m.in.: komunikacji międzyludzkiej, określenie mocnych i słabych stron UP, rozwoju umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem/frustracją oraz rozwiązania konfliktów.

  • Doradztwo społeczno – prawne dla 60 UP:

4 spotkania indywidualne po 1 godz., średnio 1 w tygodniu, możliwość  udzielenia wsparcia  w miejscu zamieszkania UP, wsparcie w zakresie tworzenia pism urzędowych, interpretacja dokumentów, omówienie i wyjaśnienie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, udzielenie konkretnej porady/interpretacji prawnej w osobistej sprawie UP oraz wyszukiwania i przedstawianie UP możliwych rozwiązań prawnych i ich konsekwencji.

  • Szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe dla 60 UP:

15 spotkań grupowych po 4 godz., średnio 2 razy w tygodniu, szkolenia realizowane będą w  ramach kompetencji informatycznych i informacyjnych w obszarach: informacji, komunikacji, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów.

  • Pośrednictwo pracy dla 17 UP :

– 5 spotkań indywidualnych po 1 godz., średnio 1 w miesiącu, możliwość udzielenia wsparcia w  miejscu zamieszkania UP, wyszukiwanie dla UP ofert pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, pomoc w przygotowaniu się do procesu rekrutacyjnego, porady dotyczące autoprezentacji w czasie rozmowy rekrutacyjne

  • Szkolenia zawodowe dla 60 UP – Aktywna integracja o charakterze edukacyjnym:

– 10 spotkań grupowych (5 grup po 12 osób) 8 godz., średnio 5 razy w miesiącu, szkolenia będą   miały charakter aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym i ich głównym celem będzie zdobycie/uzupełnienie przez UP odpowiednich kwalifikacji.

  • Staże zawodowe:

– udział weźmie 17 UP; zadanie w wymiarze 3 miesiące

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 834 754,87 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 667 803,90 PLN