ZMIEŃ NA LEPSZE

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału   w projekcie „ZMIEŃ NA LEPSZE”

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych mieszkających/ uczących się na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE DOSTOSOWANE DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU W POSTACI:

– Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o Indywidualny Plan Działania

– Indywidualnego wsparcia psychologicznego (m.in. głębsze zrozumienie swoich potrzeb, zmiana stereotypów myślenia)

– Szkolenia zawodowego  (szkolenie zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na lokalnym/ regionalnym rynku pracy)

– Nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu zawodowego ( 3 miesiące lub 5 miesięcy)

– Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa  pracy

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Stypendium stażowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Profesjonalną kadrę trenerską
  • Catering

Wartość projektu: 635 796,60 zł

Wartość funduszy europejskich:  578 574,90 zł