O projekcie

ZMIEŃ NA LEPSZE

Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej w regionie 60 os. zamieszkujących/uczących się na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu KC), które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie do kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o IPD. Wsparciem zostanie objętych 60 osób. Częstotliwość spotkań: 4h/Uczestnik Projektu (2 spotkania x 2 godziny).  Spotkania z doradcą zawodowym będą pierwszą formą wsparcia realizowaną w projekcie i polegać będą na określaniu kwalifikacji pracownika i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy oraz weryfikacji Uczestników Projektu pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

2. Indywidualne wsparcie psychologiczne. Wsparciem zostanie objętych 60 osób. Częstotliwość spotkań: 6h/Uczestnik Projektu (3 indywidualne spotkania x 2 godziny). Jednym z podstawowych założeń zadania jest głębsze zrozumienie swoich potrzeb, zmiany stereotypów myślenia. Uczestnicy Projektu podczas spotkań nauczą się poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań, podejmowania wspólnych działań, brania odpowiedzialności za dokonany wybór.

W ramach indywidualnej pracy z psychologiem każdy Uczestnik Projektu będzie mógł:

  1. Określić priorytety życiowe w oparciu o swoje wartości.
  2. Umocnić zdrowe i budujące przekonania na własny temat.
  3. Wyznaczyć dla siebie wspierające i dobrze sformułowane cele.
  4. Zaplanować swoje działania.
  5. Ustalić pierwsze kroki do podjęcia w najbliższym czasie.
  6. Wzmocnić swoją motywację.
  7. Rozwinąć proaktywną postawę.

3. Szkolenia zawodowe. Wsparciem zostanie objętych 60 Uczestników Projektu. Częstotliwość spotkań: 64 godziny/ 12 osobową grupę. Efektem szkoleń jest nabycie kwalifikacji lub uzyskanie kompetencji.

4. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu zawodowego. Wsparciem objętych zostanie 48 Uczestników Projektu. Częstotliwość: 36 Uczestników Projektu/3 miesiące, 12 Uczestników Projektu/5 miesięcy. Długość stażu uzależniona będzie od potrzeby nabycia doświadczenia zawodowego w ciągu trzech bądź pięciu miesięcy. Staż odbywa się w oparciu o program stażu zawodowego opracowanego przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu.

5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy. Wsparciem zostanie objętych 60 Uczestników Projektu. Częstotliwość: 2 h/Uczestnik Projektu ( 2 indywidualne spotkania x  1 godzina). Spotkania pośrednictwa pracy odbywać się będą w celu ukierunkowania możliwości Uczestników Projektu w odniesieniu do rynku pracy.